Al ruim 25 jaar maatwerk!

Heeft u vragen? Bel ons: 085 - 040 25 95

Algemene voorwaarden

Art.1.Algemene bepalingen

1.a.Onder leverancier/opdrachtnemer wordt verstaan Kap Kapel B.V.

1.b.Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die enige goederen van leverancier koopt danwel enig stoffelijk werk door de leverancier tot stand laat brengen.

Art.2.Leveringsvoorwaarden en levertijd

2.a Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkte stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming , worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.b. Indien de afspraak door Kap Kapel B.V. niet gehaald kan worden door eventuele weersomstandigheden,onverhoopt ziekte van personeel of andere omstandigheden, zijn de eventueel door de opdrachtgever vrij genomen dagen van het werk niet te verhalen op Kap Kapel B.V.

2.c. De levertijd zoals overeengekomen vindt U in de opdracht waarvoor de opdrachtgever heeft getekend. Deze levertijd is onder voorbehoud van weersomstandigheden en beslissingstermijn van de vergunningverlening

 Art.3.Regels met betrekking tot betaling

3.a. Bij het geven van opdracht ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging ter ondertekening. De opdrachtgever ontvangt dan een aanbetalingfactuur van 10% van de aanneemsom.

3.b.De eindfactuur wordt tijdens de oplevering ter hand gesteld van de opdrachtgever. Deze wordt als volgt voldaan:

- 3.b.1. 100 % van de eindfactuur; als alles is opgeleverd volgens opdracht.

- 3.b.2. 90% van de eindfactuur ; tot het moment dat er opgeleverd is volgens opdracht ( bijv. nalevering horren, raamdecoratie etc. )

- 3.b.3. De Resterend 10 % van punt 3.b.2 betaalt u wanneer alles is opgeleverd volgens opdracht. 

3.c.Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van betalen op rekening. Het betalingstermijn voor betalen op rekening is 1 dag na plaatsing.

3.d. Eventuele meerwerk/minderwerk wordt verrekend met een aparte eindfactuur. Dit dient voor oplevering met de administratie van Kap Kapel B.V. te zijn besproken.

3.e. Indien de opgeleverde werkzaamheden niet voldoen aan de overeenkomst , heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Indien het opgeschorte bedrag niet in verhouding staat tot het geconstateerde gebrek , heeft Kap Kapel B.V. het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

3.f.Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt , wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Kap Kapel B.V. na het verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering. Hierin wordt verwezen op het verzuim van de opdrachtgever en geeft Kap Kapel B.V. alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

3.g. De leverancier Kap Kapel B.V. is na verloop van de in 3.e. genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

3.h. Kap Kapel B.V. is aangesloten bij DAS incassodiensten. Alle incasso zaken wordt door Das afgehandeld. De kosten die dit met zich mee brengt is voor U.

 

 Art.4.Oplevering

4a. Na voltooiing van het werk nodigt Kap Kapel B.V. de opdrachtgever uit voor oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit zal gebeuren aan de hand van een opleverformulier, hiervoor zal de opdrachtgever ook zijn handtekening zetten. Ook worden er op dit formulier eventueel meer/minder werk genoteerd.

4.b.Indien er gebreken worden geconstateerd , die door Kap Kapel B.V. dienen te worden hersteld, zal Kap Kapel B.V. deze gebreken zo spoedig en in samenspraak met de opdrachtgever herstellen.

 Art.5.Reclame

5.a.Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 7 dagen na oplevering van de werkzaamheden volgens opdracht dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kap Kapel B.V. te worden kenbaar gemaakt.  

5.b.Geschillen tussen de consument en Kap Kapel B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door Kap Kapel B.V. geleverde werk kunnen zowel door de consument als door Kap Kapel B.V. aanhangig worden gemaakt bij VLOK geschillencommissie.

5.c. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerder aan Kap Kapel B.V. heeft ingediend.

5.d. Nadat de klacht bij Kap Kapel B.V. is ingediend , moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5.e. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,is Kap Kapel B.V. aan deze keuze gebonden. Indien Kap Kapel B.V. dit wil doen , moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. Kap Kapel B.V. dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5.f.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgewenst toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

5.g. Uitsluitend de rechter dan wel hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

5.h. Na opdracht geven door de klant kan de opdracht niet meer worden geannuleerd. De eventuele accesoires bijbehorende de opdracht worden per afnemer besteld en kunnen ook niet worden geannuleerd.

Art.6. Afspraken

6.a. Mocht Kap Kapel B.V. verhinderd zijn voor een afspraak zal Kap Kapel B.V. vroegtijdig telefonisch contact met u opnemen. Indien niet telefonisch bereikbaar zullen wij u een e-mail sturen. 

6.b. Mocht de klant de afspraak niet afmelden via e-mail of telefoon en de medewerker rijdt voor niets naar het adres zullen hiervoor voorrijkosten worden berekend. De kosten hiervoor hangen af van de afstand vanaf Middelharnis.

Art.7. Garanties

Alle garanties zoals beschreven in het garantiecertificaat worden gegeven vanaf de 1e montagedag.

7.a Kunststof kozijnen

10 jaar VKG garantievoorwaarden

7.b Constructieve delen                                                                            

10 jaar garantie

7.c Dubbelglas                                                                            

10 jaar garantie

7.d EPM dakbedekking

10 jaar garantie

7.e Hemelwaterafvoer

10 jaar garantie

 7.f Keraliet rabat/gevel delen

10 jaar garantie

 7.g Rolluik en motor ( somfy)

5 jaar garantie

Kap Kapel B.V. is niet aansprakelijk voor het vuil worden van het rolluik aan de binnenzijde.

 7.h Ral Kleuren

Ral Kleuren zijn altijd bij benadering

Bovenstaande garanties zijn niet van toepassing bij:

7.i Weersomstandigheden

Er wordt geen garantie verleend als een gebrek aan het geleverde product is ontstaan door omstandigheden waar Kap Kapel BV geen invloed op uit kan oefenen. Hierbij kunt U denken aan stormachtige wind,extreme temperaturen en stuifsneeuw.

 7.j Reparaties door derden

Garanties vervallen als U eventuele reparaties laat verrichten door derden zonder enige kennisgeving of akkoord van Kap Kapel B.V.

Online Offerte op maat

In 3 eenvoudige stappen uw dakkapel offerte op maat. Offerte in 3 stappen

Teruggebeld worden?

U wordt op werkdagen zo snel mogelijk teruggebeld.